Egy mindenkiért, mindenki egyért!

Egy mindenkiért, mindenki egyért!

Fórumunk azoknak kínál együttműködési lehetőséget, akik a különböző szakterületek jó ismerőiként dialógust segítenek kialakítani a termelők és fogyasztók között a mennyiségi és minőségi paraméterek jobbítása szándékával.A romantika nagy szerzői képzeletében élő szereplők nagy tettei illúziók keltésére, a képzelet szárnyalására adtak lehetőséget az elmúlt századok során. A mai globalizált világunk alig enged kitekintést az egymásért viselt felelősségünk felvállalására. Az egyre jobban individualizálódó személyiség- talán ön-önmaga védelmében is- hajlamos a befelé fordulásra és a virtuális ábrázolás mások által fantáziált, a kibernetika által varázsolt világ elfogadására.
Ezek a tézisek ma már sokak által deklaráltak és az sem vitatott hétköznapjainkban, hogy létezik egy kényszer pálya, ahol az érdekek, a piaci orientáció szükségszerűsége készteti a szereplőket érdekeik függvényében az egymás felé tartó lépések megtételére.
Sajnos egyre fogyóban az olyan intellektualitású személy, aki megélve az önző önzetlenség kategóriáját, fölvállalja belső kényszere miatt a segíteni akarása, folyamatokat illesztő katalizátor szerepét.

Fórumunk azon egyéneknek kínál együttműködési lehetőséget, akik a különböző szakterületek jó ismerőiként dialógust segítenek kialakítani a termelők és fogyasztók között a mennyiségi és minőségi paraméterek jobbítása szándékával.

A KKVHAZ honlapja egyik legaktívabb részese az agrofórum, az agrárium történéseinek nyomon követése, figyelem felkeltése, szemlélet formálása. Az elmúlt időszakban az érdeklődés homlokterében a vidék alkotmánya volt. Agrárstratégiánk régióként történt téma kifejtése jelentős publicitást kapott. Másik nagy horderejű kérdésünk a születendő földtörvény előkészületei voltak, mely közel hat millió hektár termőföld/ szántó, erdő, legelő, gyümölcsös, élő vizek / jövőbeni sorsát hívatottak eldönteni, mint nemzetstratégiai kötelezettséget.  A kettő szorosan összetartozik és szolgálja a Kárpát- medence tradícióinak megőrzését, ápolását, a nemzet élelmiszer biztonságának hosszú távú biztosítását.
Ma a világ és így hazánk egyik legsarkalatosabb kérdése a népesség egészséges élelmiszerrel való ellátása. Ez a mennyiségi és minőségi elvárások területén is komoly gondokat jelent szerte a világban. Az erőteljes klímaváltozás, a természetes energiaforrások csökkenő tendenciái, az alternatív források, megoldások keresése értékzavarokat teremt a felhasználhatóságot, jövedelmezőséget tekintve. Érdekcsoportok más-más prioritások szóvivői és cselekvői.

Nemzeti érdekünk azt kívánja, hogy agrártermelésünk a Kárpát- medence agrár-geográfiai potenciálját kihasználva, a vidék létét biztosítva, a szabad munkaerő alkalmazásának helyt adva, a teljes foglalkoztatás lehetőségét megközelítve, a klasszikus vertikális felépítettségű  gazdálkodás környezeti értékeket megőrző formációját művelje.
Stratégiai fontosságú az egészséges arányok helyre igazítása az állattenyésztés, növénytermesztés és kertészeti ágazatok között. Szükségszerű az idő és munkaigényes kultúrák termesztése és feldolgozása, a túldimenzionált országos méretű gépi telítettség visszafogása.

Egyik leglényegesebb területe feladataink megoldásának a mezőgazdasági munka társadalmi rangjának visszaállítása, fontosságának tudatosítása. A családi gazdálkodási modell támogatása, a fiatal gazdálkodni tudó, szerető és akaró agrárértelmiség teret betöltő tevékenységének támogatása szervezetileg és anyagilag egyaránt.
Szemlélet formálás révén ambicionálni az agráriumot az ökológiai gazdálkodás nagyobb mérvű kiaknázására. A kemikáliák nélküli termék előállítás társadalmi, élelmiszer higiéniai fölénye ma már nem lehet mérlegelés tárgya. A kormány programja deklarálta az ökológiai termékfogyasztás előnyeit és a tárgyalás a biotermesztők támogatását, az öko -gazdálkodás preferálását fogja szorgalmazni a jövőben. Korábban megjelenítet publikációink az ökocentrumok  táj jelegű telepítését szorgalmazták,  mely a szolgáltatások révén előre fogja vinni az organikus termesztés és tenyésztés jelenlegi helyzetét. Biztosítani fogja a biodivertzitás szükségszerű megvalósítását.
A koránt sem a teljesség igényével vázolt feladatok integrációja megvalósításának egyik nélkülözhetetlen alapja a személyes példamutatás és társadalmi összefogás és párbeszéd. Ennek nélkülözhetetlen eleme az oktatás a bölcsődétől a felnőtt korig egyaránt. Másik szükséges kelléke a média szerepének erősítése, a kommunikációs lehetőség kiterjesztése. A termelést segítő információs bázis használatának készség fokára való emelése.

Ebben a szerepkörben a KKVHAZ információs potenciáljának kiaknázása a jövő perspektíváját szolgálhatja mindannyiunk boldogulása számára. Talán mégis élhet egy XXI. századi változata a klasszikus mondásnak: egy mindenkiért, mindenki egyért!

Ratkos József ökotermesztő
Agrárkörnyezet gazdálkodási projekt
KKVHÁZ Agrárstratégiai szakértő